ESTUDI D’AUDIÈNCIA DE
"Canal 4 Berguedà TV"

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA

 

Empresa que realitza l’estudi

Informació Tècnica i Científica SL (Infortècnica)

Mostra

527 persones de Berga.

Univers

Població major de 15 anys.

Tipus d’entrevista

Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a la extensió de cada població, obtenint una mostra proporcional i significativa de cada grup de sexe i edat.

Data del sondeig

Maig de 2004.

Horari de les entrevistes

Entre les 18:00 i les 22:00 hores dels dies laborables.

Dades d’Infortècnica

C/ Lepant, 422

08025 Barcelona

Tel: 934334243

Fax: 934334239

Més informació a:

http://www.infortecnica.com

 

 

"Canal 4 Berguedà TV", obté un 10 per cent de Share a Berga

Un 97 per cent de població de Berga coneix "Canal 4 Berguedà TV", es a dir, pràcticament la totalitat de la població. A més, un 84 per cent la segueix freqüentment (12.500 telespectadors) i la meitat de la població la veu tots els dies.

El conjunt dels ciutadans de Berga, dedica a la emissora una mitjana de 20 minuts diaris, el que representa una quota de seguiment o share del 10 per cent de la audiència total de televisió.

El GRP´s resultant s’aproxima a 1.500 telespectadors, només a la capital del Berguedà.

"Canal 4 Berguedà TV", es seguida per tots els grups de sexe i edat, sobretot als programes dedicats a la informació local, com son els noticiaris, entrevistes i programes culturals.

 

 

INFORTÈCNICA

REF:eacanal4berguedaTV/p7/maig04

Pregunta 01 - ¿Coneix l’emissora "Canal 4 Berguedà TV"?

  1. No

Resp \ Grup

Percentatge general

M. Error

96,6%

+/- 1,58%

No

3,4%

+/- 1,58%

Anàlisi per grups de sexe i edat

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

95,5%

97,2%

99,9%

97%

95%

No

4,5%

2,8%

<0,1%

3%

5%

Gràfica comparativa per grups de sexe i edat

INFORTÈCNICA

REF:eacanal4berguedaTV/p7/maig04

Pregunta 02 - Amb quina freqüència veu aquesta emissora?

  1. Cada dia
  2. Cada dos dies
  3. Dos cops per setmana
  4. Només els caps de setmana
  5. Un cop a la setmana
  6. Un cop cada dues setmanes
  7. Un cop al mes
  8. Menys d’un cop al mes
  9. Mai o gairebé mai.

Resposta

Percentatge

M. Error

Cada dia

39,3%

+/- 4,26%

Cada dos dies

7,7%

+/- 2,32%

Dos cops per setmana

7,7%

+/- 2,32%

Només els caps de setmana

12,0%

+/- 2,83%

Un cop a la setmana

13,7%

+/- 3,00%

Un cop cada dues setmanes

0,9%

+/- 0,82%

Un cop al mes

<1%

-

Menys d’un cop al mes

3,4%

+/- 1,58%

Mai o gairebé mai

15,4%

+/- 3,14%

INFORTÈCNICA

REF:eacanal4berguedaTV/p7/maig04

Pregunta 03 - ¿Quants minuts al dia dedica a "Canal 4 Berguedà TV"?

Mitjana de minuts a Berga

Mitjana de minuts al dia

Desviació std.

Share

19,7

20,1

10%

Mitjana de minuts per grups (sexe)

Mitjana de minuts
(Homes)

Mitjana de minuts
(Dones)

16,6

21,7

Mitjana de minuts per grups (edat)

Mitjana de minuts
(Menys de 30)

Mitjana de minuts
(de 30 a 50)

Mitjana de minuts
(Més de 50)

10,9

18,6

23,7

INFORTÈCNICA

REF:eacanal4berguedaTV/p7/maig04

Pregunta 04 - A quines hores té costum de veure "Canal 4 Berguedà TV"?

 1. Mati (6h - 12h)
 2. Migdia (12h - 16h)
 3. Tarda (16h - 20h)
 4. Nit (20 - 1h)
 5. Matinada (1h - 6h)

RESPOSTA

Percentatge

Matí

3,1%

Migdia

10,9%

Tarda

29,5%

Nit

54,3%

Matinada

2,3%

Aquesta gràfica mostra l’horari preferent o habitual. Així doncs, cap la possibilitat que l’enquestat pugui veure l’emissora fora del seu horari mes freqüent.

INFORTÈCNICA

REF:eacanal4berguedaTV/p7/maig04

Pregunta 05 - Que és el que mes li agrada de la programació d’aquesta emissora?

RESPOSTA

Percentatge

Notícies e informatius locals

34,3%

Documentals / Reportatges / Culturals

25,7%

Magazine

6,3%

Entrevistes / Debats

19,0%

Esports

3,7%

Musicals / Vídeo clips

5,9%

Altres programes

5,1%

Altres programes: Principalment han estat mencionats els programes de missatges SMS i el programa de la Roca.

INFORTÈCNICA

REF:eacanal4berguedaTV/p7/maig04

Pregunta 06 - En quant a qualitat d’imatge i so, "Canal 4 Berguedà TV" es rep:

 1. Regular
 2. Malament

RESPOSTA

Percentatge

66,4%

Regular

21,8%

Malament / no la pot agafar

11,8%