ESTUDI D’AUDIÈNCIA SOBRE
"Diari Segre"

 

 

 

 

 

 

FITXA TÈCNICA

 

Empresa que realitza l’estudi

Informació Tècnica i Científica SL (Infortècnica)

Mostra

538 persones (2-sigma).

Univers

Població major de 15 anys de Lleida.

Tipus de entrevista

Telefónica, aleatòria i de distribució proporcional a la extensió de la població, obtenint una mostra proporcional i significativa de cada grup de sexe i edat.

Data del sondeig

Març de 2004.

Horari de les entrevistes

Entre las 18:00 i las 22:00 hores de dies laborables.

Dades de Infortècnica

C/ Lepant 422

08025 Barcelona

Tel: 934334243

Fax: 934334239

Més informació a:

Http://www.infortecnica.com

 

 

"DIARI SEGRE", MOSTRA LA SEVA EGEMONIA ENTRE L’AUDIÈNCIA DE PREMSA A LLEIDA

"Diari Segre" es conegut de forma absoluta a Lleida. El llegeix de forma habitual mes d’un 80 per cent de la població major d’edat. Obté una audiència diària superior a 70.000 lectors, només a Lleida capital i comarca; d'ells, 37.000 es manifesten compradors habituals i 33.000 mes el llegeixen del bar o qualsevol altre lloc.

Dels 22 minuts al dia que dedica de mitjana la població de Lleida a la lectura del conjunt de la premsa, a "Diari Segre" li corresponen més de 13 minuts, el que indica una quota d'audiència del 59 per cent del conjunt de la premsa escrita. La informació local i provincial arriba a un 19 per cent de les preferències dels seus lectors. Malgrat això, la resta de les seccions mostren un considerable seguiment, el que indica que el lector de "Diari Segre" cerca en el seu diari tot tipus d'informació, més enllà de l'habitual en la premsa provincial.

 

 

INFORTÈCNICA

REF:eadsegre01/p7/març04

Pregunta 01- ¿Coneix el "Diari Segre"?

Es pot dir Diari Segre es coneix de forma absoluta per la població de Lleida (99,3%)

Pregunta 02 - ¿Amb quina freqüència el llegeix?

  1. Cada dia
  2. Cada dos dies
  3. Dos cops per setmana
  4. Només els caps de setmana
  5. Un cop a la setmana
  6. Un cop cada dues setmanes
  7. Un cop al mes
  8. Menys d’un cop al mes
  9. Mai o gairebé mai

RESPOSTA

Percentatge

M. Error

Cada dia

51,2%

+/- 4,31%

Cada dos dies

5,4%

+/- 1,95%

Dos cops per setmana

5,4%

+/- 1,95%

Només els caps de setmana

10,9%

+/- 2,69%

Un cop a la setmana

10,1%

+/- 2,60%

Un cop cada dues setmanes

0,8%

+/- 0,77%

Un cop al mes

0,8%

+/- 0,77%

Menys d’un cop al mes

<1%

+/--

Mai o gairebé mai

15,5%

+/- 3,12%

INFORTÈCNICA

REF:eadsegre01/p7/març04

Pregunta 03 - Quant llegeix "Diari Segre", ¿quants minuts li dedica, aproximadament?

Mitjana de minuts al dia

Desviació std.

13,97

16,4

Mitjana de minuts por grups (sexe)

Mitjana de minuts
(Homes)

Mitjana de minuts
(Dones)

15,0

13,6

Mitjana de minuts por grups (edat)

Mitjana de minuts
(Menys de 30)

Mitjana de minuts
(de 30 a 50)

Mitjana de minuts
(Més de 50)

16,3

11,9

14,7

INFORTÈCNICA

REF:easegre-radio01/p6/novembre03

Pregunta 04 - ¿Normalment, compra aquest diari o el llegeix al bar o a qualsevol altre lloc?

 1. El compra
 2. El llegeix però no el compra
 3. No sap

Anàlisi general

RESPOSTA

Percentatge

Compra

54,6%

No compra

45,4%

Anàlisi per grups de sexe i edat

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Compra

58,6%

53,2%

33,3%

47,8%

73,2%

No compra

41,4%

46,8%

66,7%

52,2%

26,8%

INFORTÈCNICA

REF:easegre-radio01/p6/novembre03

Pregunta 05 - ¿On acostuma a llegir aquest diari?

 1. Bar
 2. Casa
 3. Feina
 4. Associació
 5. Altres respostes

Anàlisi general

RESPOSTA

Percentatge

Bar

25,0%

Casa

52,8%

Feina

20,4%

Associació

0,9%

Altres respostes

0,9%

INFORTÈCNICA

REF:easegre-radio01/p6/novembre03

Pregunta 06 - ¿Quines seccions li interessen més de "Diari Segre"?

 1. Titulars
 2. Opinió
 3. Informació local y provincial
 4. Nacional
 5. Internacional
 6. Societat
 7. Esports
 8. Cultura
 9. Agenda, serveis, el temps
 10. Altres (passatemps, horòscop...)

Anàlisi general

RESPOSTA

Percentatge

Titulars

11,5%

Opinió

8,7%

Informació local y provincial

18,7%

Nacional

11,7%

Internacional

9,5%

Societat

10,1%

Esports

7,2%

Cultura

8,0%

Agenda, serveis, el temps

8,0%

Altres (passatemps, horòscop)

6,6%

INFORTÈCNICA

REF:easegre-radio01/p6/novembre03

Pregunta 07 - ¿Com definiria el perfil de "Diari Segre"?

 1. Objectiu / Sensacionalista
 2. Entretingut / Avorrit
 3. Crític / Complaent
 4. Dretes / Esquerres
 5. Independent / Dependent

RESPOSTA

Percentatge

Objectiu

79,54%

Entretingut

93,20%

Crític

49,53%

Esquerres

74,55%

Independent

67,05%