ESTUDI D’AUDIÈNCIA SOBRE
"Segre Ràdio"

 

 

 

 

 

 

FITXA TÈCNICA

 

Empresa que realitza l’estudi

Informació Tècnica i Científica SL (Infortècnica)

Mostra

1060 persones (2-sigma).

Univers

Població major de 15 anys de Balaguer, Tàrrega, Mollerussa i Lleida.

Tipus de entrevista

Telefónica, aleatòria i de distribució proporcional a la extensió de la població, obtenint una mostra proporcional i significativa de cada grup de sexe i edat.

Data del sondeig

Novembre de 2003

Horari de les entrevistes

Entre las 18:00 i las 22:00 hores de dies laborables.

Dades de Infortècnica

C/ Lepant 422

08025 Barcelona

Tel: 934334243

Fax: 934334239

Més informació a:

Http://www.infortecnica.com

 

 

 

"Segre Radio", presenta un 10 per cent de share a la província de Lleida.

"Segre Radio" es coneguda per un 73 per cent de la població de Lleida capital y per un 68 per cent de les comarques pròximes, és a dir per la gran majoria dels radiooients habituals. Un 51 per cent, a més l'escolta de forma habitual, per tant, prop de 100.000 persones de l'àrea més poblada de la seva província.

La mitjana de temps de seguiment del conjunt de la població és de 16 minuts a Lleida i de 17 en les comarques de l'entorn. Per tant, obté una audiència mitja del 10 per cent del conjunt total de les emissores que es reben a Lleida capital, (share de "Segre Ràdio" a Lleida). En les comarques de l'entorn, el share és del 9,7 per cent. El GRP´s resultant és pròxim a 7.000 radiooients a Lleida, superant els 10.000 radiooients en el conjunt de l'àrea de difusió.

Els majors índexs succeeixen al matí, amb un 40 per cent del conjunt de la seva audiència. A la tarda, presenta una segona cresta amb un 30 per cent dels seus radiooients. S'observa un seguiment important i semblant entre tots els grups d'edat, el que indica una variada programació, encapçalada pels musicals que presenten una forta audiència juvenil. Els altres grups de població mostren interès també pels altres programes com: els informatius, esports i tertúlies.

Cap destacar a més, la bona qualitat del senyal fins i tot en àrees distants de Lleida capital.

INFORTÈCNICA

REF:easegre-radio01/p6/novembre03

Pregunta 01- ¿Coneix l’emissora "Segre Ràdio"?

  1. No

RESPOSTA

Percentatge general de Lleida (cap)

Percentatge general de comarques

73,3%

67,8%

No

26,7%

32,2%

Anàlisi per grups de sexe i edat (Lleida capital)

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

87,8%

63,6%

95,0%

93,5%

50,0%

No

12,2%

36,6%

5,0%

6,5%

50,0%

Anàlisi per grups de sexe i edat (comarques pròximes a Lleida)

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

80,6%

60,6%

88,9%

81,4%

51,5%

No

19,4%

39,4%

11,1%

18,6%

48,5%

 

INFORTÈCNICA

REF:easegre-radio01/p6/novembre03

Pregunta 02 - ¿Amb quina freqüència l’escolta?

  1. Cada dia
  2. Cada dos dies
  3. Dos cops per setmana
  4. Només els caps de setmana
  5. Un cop a la setmana
  6. Un cop cada dues setmanes
  7. Un cop al mes
  8. Menys d’un cop al mes
  9. Mai o gairebé mai

RESPOSTA

Percentatge

Lleida capital

Percentatge

Lleida comarques

Cada dia

13,3%

11,9%

Cada dos dies

10,8%

5,0%

Dos cops per setmana

10,0%

8,2%

Només els caps de setmana

3,3%

2,5%

Un cop a la setmana

9,2%

4,4%

Un cop cada dues setmanes

1,7%

1,3%

Un cop al mes

0,8%

5,0%

Menys d’un cop al mes

2,5%

1,9%

Mai o gairebé mai

48,3%

59,7%

Gràfica Lleida capital

Gràfica Lleida comarques

INFORTÈCNICA

REF:easegre-radio01/p6/novembre03

Pregunta 03 A - ¿Quants minuts al dia escolta "Segre Ràdio"?

Mitjana de minuts al dia

Desviació std.

16,0

34,73

Mitjana de minuts por grups (sexe)

Mitjana de minuts
(Homes)

Mitjana de minuts
(Dones)

24

10,4

Mitjana de minuts por grups (edat)

Mitjana de minuts
(Menys de 30)

Mitjana de minuts
(de 30 a 50)

Mitjana de minuts
(Més de 50)

16,2

15

17,4

 

INFORTÈCNICA

REF:easegre-radio01/p6/novembre03

Pregunta 03 B - ¿Quants minuts al dia escolta "Segre Ràdio"?

Mitjana de minuts al dia

Desviació std.

17,18

45,22

Mitjana de minuts por grups (sexe)

Mitjana de minuts
(Homes)

Mitjana de minuts
(Dones)

20,1

15,8

Mitjana de minuts por grups (edat)

Mitjana de minuts
(Menys de 30)

Mitjana de minuts
(de 30 a 50)

Mitjana de minuts
(Més de 50)

38,6

11,9

14,3

 

INFORTÈCNICA

REF:easegre-radio01/p6/novembre03

Pregunta 04 - ¿A quines hores escolta preferentment "Segre Ràdio"?

 1. Matí (11h - 12h)
 2. Migdia (12h - 16h)
 3. Tarda (16h - 20h)
 4. Nit (20 - 1h)
 5. Matinada (1h - 6h)

Resposta

Percentatge

Lleida

Percentatge

comarques

Matí

37,9%

41,4%

Migdia

16,1%

16,2%

Tarda

27,6%

31,3%

Nit

15,9%

11,1%

Matinada

2,5%

<1%

Aquesta pregunta mostra la preferència dels entrevistats per escoltar aquesta emissora en cada franja horària. Això no vol dir que no puguin escoltar-la a altres hores tot i la preferència horària.

INFORTÈCNICA

REF:easegre-radio01/p6/novembre03

Pregunta 05 - ¿Que li agrada més de la programació?

Resposta

Percentatge

Musicals

48,6%

Informatius

28,8%

Esports

9,6%

Tertúlies

9,0%

Altres programes

4,0%

 

INFORTÈCNICA

REF:easegre-radio01/p6/novembre03

Pregunta 06 - En general, en quant a qualitat de so, ¿com diria que es rep "Segre Ràdio"?

Resposta

Percentatge

Lleida

Percentatge

comarques

94,8%

83,7%

Regular

5,2%

10,5%

Malament

<1%

5,8%