Estudi d’audiència de

"Lleida Televisió"

 

 

 

 

 

 

 

FITXA TÈCNICA

Empresa

Informació Tècnica i Científica SL

C/ Lepant 422

08025 Barcelona

www.infortecnica.com

Mostra

1355 persones de Lleida i comarques pròximes

Tipus d'entrevista

Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a l'extensió de la població.

Data del sondeig

Maig de 2002

Horari de les entrevistes

Entre les 18:00 i 22:00 hores dels dies laborables.

 

 

Conclusions

LLEIDA TV, UNA AUDIÈNCIA JOVE VOLCADA A LA PROGRAMACIÓ LOCAL

La població de Lleida capital i comarques properes, afirma veure la televisió una mitjana propera a 3’5 hores. D’aquest període, més un quart d’hora de mitjana al dia es dedica a Lleida televisió, el que representa una audiència aproximada diària superior a 15.000 persones, (GRP´s de Lleida i entorn). Destaca particularment, la forta audiència dels programes musicals al migdia per part de la gent jove.

Un 77 per cent de la població de Lleida i comarques circumdants coneix la seva televisió local més popular. Sintonitzen l’emissora el 62 per cent i gairebé la meitat de la població la segueix amb freqüència, es a dir, prop de 100.000 persones.

La mitjana de minuts al dia que dediquen els assidus de "Lleida televisió" és de 33 minuts diaris. La mitjana, en funció del total de la població, és de 16 minuts, que equival a un share del 8 per cent, valor que dobla la mitjana d’audiència de les televisions locals a tot l’estat.

Els programes favorits són, amb notable preferència, els relacionats amb la informació local i programes musicals com "Flaix"

El perfil de l’espectador més assidu és jove i d’ambdós sexes, fet indicatiu d’un visible creixement progressiu d’audiència en el transcurs del temps.

En funció de les diferents poblacions no s’observen variacions importants en el perfil de l’audiència, excepte en el que fa referència a la qualitat de la senyal ,que disminueix en funció de la distància a Lleida capital, provocant com a conseqüència una disminució de la audiència.

Infortècnica

REF:audlleidatv01/p8/maig02

Pregunta 01.- Coneix vostè l’emissora Lleida televisió?

  1. No

• Mostra: persones de Lleida.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

76,5%

+/- 2,30%

No

23,5%

+/- 2,30%

Anàlisi per grups de sexe i edat.

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

78,14%

75,63%

81,39%

82,21%

67,05%

No

21,87%

24,37%

18,66%

17,79%

32,95%

Anàlisi per poblacions.

Resp \ Grup

Lleida

Balaguer

Mollerussa

Tàrrega

77,54%

78,27%

74,86%

75,17%

No

22,47%

21,73%

25,14%

24,83%

Infortècnica

REF:audlleidatv01/p8/maig02

Pregunta 02.- Té vostè sintonitzada l’emissora Lleida TV.?

  1. No

• Mostra: persones de Lleida que coneixen Lleida Televisió.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

79,91%

+/- 2,49%

No

20,10%

+/- 2,49%

Anàlisi per grups de sexe i edat.

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

81,57%

79,06%

87,43%

80,91%

74,21%

No

18,43%

20,95%

12,57%

19,10%

25,79%

Anàlisi per poblacions

Resp \ Grup

Lleida

Balaguer

Mollerussa

Tàrrega

81,78%

80,67%

79,44%

74,50%

No

18,22%

19,33%

20,57%

25,51%

 

Infortècnica

REF:audlleidatv01/p8/maig02

Pregunta 03.- En quant a imatge i so, Lleida TV diria que es veu...

  1. Molt bé
  2. Regular
  3. Malament
  4. Molt malament
  5. No sap i/o no contesta

• Mostra: persones de Lleida que coneixen Lleida Televisió.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Molt bé

15,1%

+/- 2,22%

50,9%

+/- 3,10%

Regular

11,3%

+/- 1,97%

Malament

6,6%

+/- 1,54%

Molt malament

6,6%

+/- 1,54%

No sap

9,4%

+/- 1,81%

Infortècnica

REF:audlleidatv01/p8/maig02

Pregunta 05.- A quina hora sintonitza preferentment Lleida TV?

  1. Al matí
  2. Al migdia
  3. A la tarda
  4. A partir de les 20 hores
  5. A partir de les 21 hores
  6. A partir de les 22 hores
  7. A partir de les 23 hores
  8. A partir de les 24 hores

• Mostra: persones de Lleida que veuen habitualment Lleida TV.

RESPOSTA

Percentatge

Fiabilitat

Al matí

6,79%

+/- 1,99%

Al migdia

28,53%

+/- 3,58%

A la tarda

11,48%

+/- 2,53%

A partir de les 20 hores

12,42%

+/- 2,61%

A partir de les 21 hores

24,15%

+/- 3,39%

A partir de les 22 hores

12,35%

+/- 2,61%

A partir de les 23 hores

2,96%

+/- 1,34%

A partir de les 24 hores

1,32%

+/- 0,90%

Anàlisi per poblacions

RESPOSTA

Lleida

Balaguer

Mollerussa

Tàrrega

Al matí

6,49%

4,67%

8,31%

6,92%

Al migdia

30,47%

29,19%

23,27%

28,51%

A la tarda

11,35%

11,69%

11,75%

11,46%

A partir de les 20 hores

12,68%

10,22%

13,42%

12,40%

A partir de les 21 hores

23,29%

25,45%

25,62%

24,12%

A partir de les 22 hores

12,17%

14,75%

11,22%

12,34%

A partir de les 23 hores

2,14%

3,39%

4,86%

2,95%

A partir de les 24 hores

1,41%

0,66%

1,57%

1,32%

Infortècnica

REF:audlleidatv01/p8/maig02

Pregunta 06 - Quins programes li semblen més interessants de Lleida TV?

  1. Noticies
  2. Entrevistes
  3. Culturals
  4. Musicals
  5. Altres

• Mostra: persones de Lleida que sintonitzen habitualment Lleida TV.

RESPOSTA

Percentatge

Fiabilitat

Notícies

34,7%

+/- 3,77%

Entrevistes

31,6%

+/- 3,68%

Culturals

11,6%

+/- 2,54%

Musicals

18,9%

+/- 3,10%

Altres

3,2%

+/- 1,39%

Anàlisi per poblacions

RESPOSTA

Percentatge

Lleida

Percentatge

Balaguer

Percentatge

Mollerussa

Percentatge

Tàrrega

Notícies

40,73%

41,08%

38,88%

40,06%

Entrevistes

24,83%

22,50%

24,80%

25,89%

Culturals

11,30%

13,32%

9,65%

9,38%

Musicals

20,85%

20,91%

23,81%

21,69%

Altres

2,29%

2,20%

2,87%

3,00%

 

Infortècnica

REF:audlleidatv01/p8/maig02

Pregunta 08 - Quins programes veu habitualment de Lleida TV?

  1. Magazine "El despertador" per Jaume Roig
  2. Magazine " El mirall" per Susanna Nieto
  3. Informatiu matí per M. Trepat
  4. Informatiu migdia per Eva Pelegrí
  5. Informatiu vespre per Carles Farré
  6. Musical "Flaix migdia" (14h)
  7. Musical "Vídeo clips" (20h)
  8. Musical "Flaix Mania" (18:30h)
  9. Musical "Vídeo clips" (00:45h)

Programa

Percentatge de persones que veu cada programa dins del conjunt dels telespectadors de Lleida TV

El despertador

23,0%

El mirall

36,8%

Informatiu matí

12,8%

Informatiu migdia

27,1%

Informatiu vespre

45,9%

Flaix migdia

38,4%

Vídeo clips

30,2%

Flaix mania

26,7%

Vídeo clips

20,9%

Anàlisi per grups de sexe i edat.

Percentatge de persones que veu cada programa dins del conjunt dels telespectadors de Lleida TV.

Programa

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

El despertador

28,6%

19,2%

9,5%

26,7%

28,6%

El mirall

37,1%

36,5%

14,3%

44,4%

42,9%

Informatiu matí

11,8%

13,5%

9,5%

15,6%

10,2%

Informatiu migdia

26,5%

27,5%

28,6%

29,5%

20%

Informatiu vespre

48,5%

44,2%

23,8%

54,5%

50,4%

Flaix migdia

38,2%

38,5%

95,2%

24,4%

9,7%

Vídeo clips

23,5%

34,6%

61,9%

24,4%

9,5%

Flaix mania

29,4%

25,0%

42,9%

26,7%

9,5%

Vídeo clips

20,6%

21,2%

47,6%

15,6%

4,1%