Estudi d’audiència de

"Lleida Televisió"

 

 

FITXA TÈCNICA

Empresa Informació Tècnica i Científica SL

C/ Lepant 422

08025 Barcelona

www.infortecnica.com

Mostra 1400 persones de Lleida i comarques pròximes, de les quals 993 coneixen Lleida Televisió.
Tipus d'entrevista Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a l'extensió de la població.
Data del sondeig Setembre de 2001
Horari de les entrevistes Entre les 13:30 i les 15:30 hores i les 18:00 i 22:00 hores dels dies laborables.

 

 

Conclusions

LLEIDA TV, UNA AUDIÈNCIA JOVE VOLCADA A LA INFORMACIÓ LOCAL

La població de Lleida capital i les comarques més properes afirma veure la televisió amb una mitjana lleugerament superior a 3,5 hores. D’aquest període, més d’un quart d’hora de mitjana al dia es dedica a Lleida televisió, cosa que implica una audiència aproximada diària de 15.500 persones, amb un fort pic en les notícies del migdia que concentra una mitjana superior a 10.000 persones i acumulacions ocasionals superiors a 40.000.

Un 71 per cent de la població de Lleida i comarques circumdants coneix la seva televisió local més popular. D’aquest percentatge, tres de cada quatre televisors tenen sintonitzat el canal, i un 56 per cent rep el senyal amb bona qualitat.

Els programes favorits són, amb notable preferència, els relacionats amb la informació local, notícies, entrevistes...

El perfil de l’espectador més assidu és jove i d’ambdós sexes, fet indicatiu d’un visible creixement progressiu d’audiència en el transcurs del temps.

En funció de les diferents poblacions no s’observen variacions importants en el perfil de l’audiència, excepte en allò que afecta a la distància de Lleida capital. També, hi han lleugeres variacions en el temps dedicat a veure la televisió que influeix en l’índex d’audiència de totes les cadenes.

 

Infortècnica

REF:audlleidatv01/p7/setiembre01

Pregunta 01.- Coneix vostè l’emissora Lleida televisió?

  1. No

• Mostra: 1400 persones de Lleida.

• Data del sondeig: setembre de 2001.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

71,00%

± 2,43%

No

29,00%

± 2,43%

Anàlisi per grups de sexe i edat.

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

71,67%

70,76%

81,48%

75,32%

62,00%

No

28,33%

29,24%

18,52%

24,68%

38,00%

Anàlisi per poblacions

Resp \ Grup

Lleida

Balaguer

Mollerussa

Tàrrega

73,07%

74,54%

67,72%

68,34%

No

26,93%

25,46%

32,28%

31,66%

 

Infortècnica

REF:audlleidatv01/p7/setiembre01

Pregunta 02.- Té vostè sintonitzada l’emissora Lleida TV.?

  1. No
  2. No sap i/o no contesta

• Mostra: 993 persones de Lleida que coneixen Lleida Televisió.

• Data del sondeig: setembre de 2001.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

75,61%

± 2,73%

No

24,39%

± 2,73%

Anàlisi per grups de sexe i edat.

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

76,74%

75,21%

86,36%

79,31%

64,52%

No

23,26%

24,79%

13,64%

20,69%

35,48%

Anàlisi per poblacions

Resp \ Grup

Lleida

Balaguer

Mollerussa

Tàrrega

79,36%

77,14%

74,67%

64,79%

No

20,64%

22,86%

25,33%

35,21%

 

Infortècnica

REF:audlleidatv01/p7/setiembre01

Pregunta 04.- Rep amb claredat la senyal de Lleida TV?

  1. No
  2. No sap i/o no contesta

• Mostra: 993 persones de Lleida que coneixen Lleida Televisió.

• Data del sondeig: setembre de 2001.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

56,10%

± 3,67%

No

25,61%

± 3,22%

Ns / Nc

18,29%

± 2,85%

Anàlisi per grups de sexe i edat.

Resp \ Grupo

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

58,14%

55,37%

68,18%

51,72%

51,61%

No

20,93%

27,27%

25,00%

29,31%

22,58%

Ns / NC

20,93%

17,36%

6,82%

18,97%

25,81%

Anàlisi per poblacions

Resp \ Grup

Lleida

Balaguer

Mollerussa

Tàrrega

58,86%

55,96%

54,67%

46,48%

No

24,00%

30,28%

22,00%

35,92%

Ns / Nc

17,14%

13,76%

23,33%

17,61%

 

 

 

Infortècnica

REF:audlleidatv01/p7/setiembre01

Pregunta 05.- A quina hora sintonitza preferentment Lleida TV?

  1. Al matí
  2. Al migdia
  3. A la tarda
  4. A partir de les 20 hores
  5. A partir de les 21 hores
  6. A partir de les 22 hores
  7. A partir de les 23 hores
  8. A partir de les 24 hores

• Mostra: 993 persones de Lleida que sintonitzen habitualment Lleida TV.

• Data del sondeig: setembre de 2001.

RESPOSTA

Percentatge d’espectadors de Lleida TV

Al matí

8,77%

Al migdia

34,21%

A la tarda

9,65%

A partir de les 20 hores

14,04%

A partir de les 21 hores

15,79%

A partir de les 22 hores

11,40%

A partir de les 23 hores

3,51%

A partir de les 24 hores

2,63%

RESPOSTA

Lleida

Balaguer

Mollerussa

Tàrrega

Al matí

8,18%

4,53%

11,81%

9,04%

Al migdia

38,04%

35,47%

23,64%

34,11%

A la tarda

9,39%

10,07%

10,2%

9,62%

A partir de les 20 hores

14,56%

9,64%

16,03%

13,99%

A partir de les 21 hores

14,08%

18,39%

18,74%

15,74%

A partir de les 22 hores

11,04%

16,2%

9,13%

11,37%

A partir de les 23 hores

1,88%

4,38%

7,31%

3,49%

A partir de les 24 hores

2,82%

1,31%

3,13%

2,64%

 

Infortècnica

REF:audlleidatv01/p7/setiembre01

Pregunta 06 - Quins programes li semblen més interessants de Lleida TV?

  1. Noticies
  2. Entrevistes
  3. Culturals
  4. Musicals
  5. Altres

• Mostra: 993 Persones de Lleida que sintonitzen habitualment Lleida TV.

• Data del sondeig: setembre de 2001.

RESPOSTA

Percentatge d’espectadors

Notícies

46,66%

Entrevistes

17,03%

Culturals

11,11%

Musicals

23,72%

Altres

1,48%

RESPOSTA

Percentatge

Lleida

Percentatge

Balaguer

Percentatge

Mollerussa

Percentatge

Tàrrega

Notícies

46,76%

47,45%

43,06%

45,41%

Entrevistes

18,06%

13,4%

18%

20,17%

Culturals

11%

15,04%

7,7%

7,16%

Musicals

22,8%

22,91%

28,71%

24,47%

Altres

1,38%

1,2%

2,53%

2,79%

 

Infortècnica

REF:audlleidatv01/p7/setiembre01

Pregunta 07 – A quina hora veu preferentment les notícies?

  1. Al matí
  2. Al migdia
  3. Al vespre
  4. Per la nit

• Mostra: 1400 persones de Lleida.

• Data del sondeig: setembre de 2001.

RESPOSTA

Percentatge d’espectadors

Al matí

4,39%

Al migdia

49,09%

Al vespre

9,89%

Per la nit

27,1%

No veu les notícies

9,53%

RESPOSTA

Lleida

Balaguer

Mollerussa

Tàrrega

Al matí

4,64%

3,85%

4,62%

<1,00%

Al migdia

51,08%

53,84%

40%

43,53%

Al vespre

9,84%

11,54%

9,23%

5,88%

Per la nit

30,64%

26,93%

38,46%

23,53%

No veu les notícies

3,8%

3,85%

7,69%

27,05%